Navigacija

Najčešća pitanja

Da li je dozvoljen prenos predizbornih skupova podnosilaca izbornih lista?

Savet Regulatornog tela za elektronske medije je na osnovu kontrole programa pružalaca medijskih usluga uočio da određeni pružaoci u okviru predizbornog programa emituju prenose (i snimke) skupova podnosilaca predizbornih lista.

Imajući u vidu odredbu člana 47. stav 1. tačka 5) Zakona o elektronskim medijima („Službeni glasnik RS“ br. 83/14, 6/16 – dr. zakon), kojom je propisana obaveza pružalaca medijskih usluga da u toku predizborne kampanje registrovanim političkim strankama, koalicijama i kandidatima obezbedi zastupljenost bez diskriminacije, kao i odredbe Pravilnika o obavezama pružalaca medijskih usluga tokom predizborne kampanje („Službeni glasnik RS“ br. 55/15), Savet Regulatora je zaključio sledeće:

Nije zabranjeno emitovati bez naknade prenose ili snimke skupova podnosilaca izbornih lista u okviru predizbornog programa i tada takvi sadržaji predstavljaju informisanje o predizbornim aktivnostima podnosilaca izbornih lista i kandidata, u smislu člana 2. stav 6. Pravilnika o obavezama pružalaca medijskih usluga tokom predizborne kampanje (u daljem tekstu: Pravilnik).

Ako pružalac medijske usluge emituje bez naknade prenose skupova podnosilaca izbornih lista u okviru predizbornog programa dužan je da naročito poštuje sledeća pravila:

1. Pružalac medijske usluge mora obezbediti zastupljenost svih podnosilaca izbornih lista bez diskriminacije, i to prevashodno pod jednakim programskim i tehničkim uslovima. To znači da on ne može u toku predizborne kampanje prenositi skup jednog ili samo određenog broja podnosilaca izbornih lista, već je dužan da prenosi skupove svih podnosilaca izbornih lista, i to pod jednakim programskim i tehničkim uslovima, obezbeđujući im svima isto ili približno vreme emitovanja, vreme trajanja prenosa i kvalitet tona i slike i dr. (član 47. stav 1. tačka 5. Zakona o elektronskim medijima i član 6. Pravilnika);

2. Takav sadržaj mora biti odvojen zvukom i slikom (najavna i odjavna špica) od ostatka programa i mora biti tokom celog trajanja jasno označen tekstualnim obaveštenjem (npr. predizborni program, parlamentarni izbori i sl.), na osnovu koga se jasno može zaključiti da je reč o predizbornom programu (član 4. st. 1. i 2. Pravilnika);

3. Ako bi pružalac medijske usluge emitovao uz naknadu prenos skupa podnosioca izborne liste (zakupljeni termin), takav sadržaj smatrao bi se političkim oglašavanjem i uračunavao bi se u ukupno dozvoljeno vreme oglašavanja u jednom punom satu emitovanog programa (član 10. st. 3. i 5. Pravilnika).

Da li se u toku predizborne kampanje mogu emitovati emisije koje se na satiričan način bave društveno-političkim aktuelnostima, budući da bi se u tim emisijama verovatno obrađivali i neki događaji koji su se odigrali tokom kampanje?

Zabrana iz člana 5. stav 2. Pravilnika o obavezama pružalaca medijskih usluga tokom predizborne kampanje ne odnosi na takve sadržaje, već pre svega na situacije u kojima se u određenoj meri zloupotrebljavaju sadržaji koji nisu informativne prirode u cilju veće zastupljenosti određenih podnosilaca izbornih lista u programu. Ali, ako bi u takvim emisijama gostovao neki od istaknutih predstavnika podnosilaca izborne liste ili kandidat sa te liste, tada bi pružalac medijske usluge bio dužan da taj sadržaj označi kao predizborni program i da obezbedi ravnopravnosti svih učesnika u predizbornoj kampanji.

Na koji način je dozvoljeno izveštavanje o rezultatima istraživanja javnog mnjenja?

Član 16: Pružalac medijske usluge je dužan da prilikom saopštavanja rezultata istraživanja javnog mnjenja navede:

  1. naziv lica koje je organizovalo sprovođenje istraživanja;
  2. vreme i način (metod) sprovođenja istraživanja;
  3. uzorak na kome je istraživanje sprovedeno;
  4. maksimalnu statističku grešku;
  5. na čiji zahtev je istraživanje sprovedeno (naručilac istraživanja).

 

Pružalac medijske usluge ne može predstavljati kao reprezentativne rezultate istraživanja javnog mnjenja sprovedenog u toku programa povodom određenog pitanja (radio ili TV anketa) ili rezultate prigodne ulične ankete.

U slučaju sprovođenja istraživanja javnog mnjenja u toku programa povodom određenog pitanja, pružalac medijske usluge je dužan da prilikom saopštavanja rezultata tog istraživanja navede ukupan broj glasova (poruka) koji su primljeni, bez obzira na tehničku osnovu njihovog prijema (npr. telefonska veza, SMS, elektronska pošta i sl.).

Koje se zakonske odredbe primenjuju na način emitovanja političkog oglašavanja?

Član 10 stav 5: Na način emitovanja političke oglasne poruke primenjuju se odredbe člana 56. st. 1. i 2. i 67. st. 1 – 7, 10 – 13. i 15 – 18. Zakona o elektronskim medijima i odredbe podzakonskog akta kojim se bliže uređuju obaveze pružalaca medijskih usluga u vezi sa televizijskim oglašavanjem i televizijskom prodajom.

Napomena: ukupno trajanje oglasnih poruka, poruka TV prodaje, političkih oglasnih poruka i zakupljenih termina („plaćenih termina“) u jednom punom satu programa ne sme da premaši 12 minuta (kod komercijalnih PMU) i 6 minuta (kod medijskih javnih servisa i PMU civilnog sektora).

Na koji način se obeležava blok političkih oglasnih poruka?

Član 10 stav 6: U smislu stava 5. ovog člana, najavna i odjavna špica bloka političkih oglasnih poruka mora sadržati tekstualno obaveštenje u televizijskom programu, odnosno zvučno obaveštenje u radijskom programu, na osnovu koga se jasno može zaključiti da je reč o političkom oglašavanju (npr. politički marketing, izborni marketing, političke reklame).

Da li je dozvoljeno emitovati političke oglasne poruke u istom bloku sa porukama koje nemaju političku prirodu?

Član 10 stav 7: U smislu stava 5. ovog člana, političke oglasne poruke ne mogu biti emitovane zajedno, odnosno u istom bloku sa oglasnim porukama koje nemaju političku prirodu.

Da li je dozvoljeno učešće maloletnih lica u programu u političke svrhe?

Član 24 stav 4 Pravilnika o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga: Zabranjeno je koristiti učešće maloletnika u programu u političke svrhe ili na drugi način zloupotrebljavati to učešće.

Da li je dozvoljeno učešće maloletnih lica u programu u političke svrhe?

Član 24 stav 4 Pravilnika o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga: Zabranjeno je koristiti učešće maloletnika u programu u političke svrhe ili na drugi način zloupotrebljavati to učešće.

Da li je dozvoljeno objavljivati rezultate istraživanja javnog mnjenja u udarnom terminu emisije vesti?

Član 7 stav 2: Pružalac medijske usluge ne može objaviti rezultate istraživanja javnog mnjenja povodom raspisanih izbora u udarnom terminu emisije vesti (npr. naslovi, „hedovi“, vest dana, prva ili najvažnija vest i sl.).

Na koji način su republička i pokrajinska Javna medijska ustanova dužne da predstave izborne liste i kandidate?

Član 8 stav 1: Javna medijska ustanova „Radio-televizija Srbije“ i Javna medijska ustanova „Radio-televizija Vojvodine“ dužne su da u svom programu ravnomerno i bez diskriminacije, pod istim programskim i tehničkim uslovima, predstave sve izborne liste i kandidate, pridržavajući se sporazuma koji su zaključile u skladu sa članom 51. Zakona o izboru narodnih poslanika.

Na koji način su komercijalni PMU dužni da predstave izborne liste i kandidate?

Član 8 stav 2: Ako komercijalni pružalac medijske usluge ili pružalac medijske usluge civilnog sektora predstavlja izborne liste ili kandidate, dužan je da to čini u skladu sa sporazumom iz stava 1. ovog člana.

Da li je zakupljeni termin podnosioca izborne liste ili kandidata u programu PMU isto što i politička oglasna poruka?

Član 10 stav 3: Ako podnosilac izborne liste ili kandidat zakupi termin u programu pružaoca medijske usluge, sadržaj emitovan u tom periodu smatraće se političkom oglasnom porukom.

Koje se zakonske odredbe primenjuju na sadržaj političkog oglašavanja?

Član 10 stav 4: Na sadržaj političke oglasne poruke primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje oblast oglašavanja, odredbe člana 56. st. 3. i 8. Zakona o elektronskim medijima i odredbe podzakonskog akta kojim se bliže uređuju obaveze pružalaca medijskih usluga u vezi sa sadržajem audio-vizuelnih komercijalnih komunikacija.

Da li se zabrana emitovanja igranih, dokumentarnih, zabavnih i drugih sličnih sadržaja u kojima se pojavljuju funkcioneri ili istaknuti predstavnici izborne liste ili kandidati odnosi na sve slične programske sadržaje, bez obzira na to kada su proizvedeni?

Član 5 stav 3: Zabrana iz stava 2. ovog člana ne odnosi se na programske sadržaje koji su proizvedeni najmanje jednu godinu pre nego što su izbori raspisani.

Da li se funkcioneri ili istaknuti predstavnici podnosilaca izbornih lista ili kandidati smeju pojavljivati kao voditelji, spikeri, reporteri ili u drugom svojstvu tokom predizborne kampanje?

Član 5 stav 4: Funkcioner ili istaknuti predstavnik podnosioca izborne liste ili kandidat ne sme se tokom predizborne kampanje pojaviti u programu pružaoca medijske usluge kao voditelj, spiker, reporter ili u drugom sličnom svojstvu, bez obzira na prirodu programskog sadržaja.

Kada počinje predizborna tišina?

Član 4 stav 4: Predizborni program ne sme se emitovati 48 časova pre dana održavanja izbora i na dan održavanja izbora do zatvaranja biračkih mesta.

Da li je dozvoljeno emitovati neobeleženi predizborni program u vidu informativnog programa?

Član 5 stav 1: Zabranjeno je prikriveno emitovati predizborni program u vidu informativnog ili druge vrste programa.

Da li je dozvoljeno emitovati igrane, dokumentarne, zabavne ili druge slične programske sadržaje u kojima se pojavljuju funkcioneri ili istaknuti predstavnici podnosioca izborne liste ili kandidati?

Član 5 stav 2: Zabranjeno je tokom predizborne kampanje emitovati igrane, dokumentarne, zabavne ili druge slične programske sadržaje u kojima se pojavljuje funkcioner ili istaknuti predstavnik podnosioca izborne liste ili kandidat.

Na koji način je dužan pružalac medijske usluge da izveštava o predizbornim aktivnostima podnosilaca izbornih lista i kandidata?

Član 6 stav 1: Pružalac medijske usluge je dužan da prilikom informisanja o predizbornim aktivnostima podnosilaca izbornih lista i kandidata obezbedi njihovu zastupljenost u programu bez diskriminacije.

Šta podrazumeva informisanje o predizbornim aktivnostima bez diskriminacije?

Član 6 stav 2: Informisanje iz stava 1. ovog člana mora biti istinito, objektivno, potpuno i blagovremeno, te se na njega primenjuju odredba člana 47. stav 1. tačka 1) Zakona o elektronskim medijima i odredbe podzakonskog akta kojim se bliže uređuje ispunjavanje obaveza pružalaca medijskih usluga u vezi sa poštovanjem prava na istinito, potpuno i blagovremeno informisanje.

Na koji način PMU moraju izveštavati o toku i rezultatima izbora?

Član 7 stav 1: Pružalac medijske usluge može podatke o toku i rezultatima izbora označiti kao zvanične samo ako su oni saopšteni od strane nadležnog organa javne vlasti, dok podaci saopšteni od strane nekog drugog lica moraju biti označeni kao nezvanični.

Kakve su obaveze PMU u vezi sa čuvanjem i dostavom snimaka tokom predizborne kampanje

Za razliku od prethodne izborne kampanje kada je postojala obaveza dostave snimaka svakog petka od početka izborne kampanje za prethodnih sedam dana, PMU sada tu obavezu nemaju, ali imaju obavezu  na osnovu  članova 24. i 47. stav 2. Zakona o elektronskim medijima i člana 69. Zakona o javnom informisanju i medijima ("Službeni glasnik RS" br. 83/2014.)   da čuvaju snimak svog programa u trajanju od 30 dana i da ga na zahtev Regulatornog tela za elektronske medije dostave.

Zbog hitnosti postupanja tokom predizborne kampanje, na zahtev Regulatornog tela za elektronske medije, rok za dostavu snimka svog televizijskog programa u WMV, a za radijske programe u MP3 formatu je 24 sata.

Kakve su obaveze pružalaca medijskih usluga u vezi sa lokalnim i pokrajinskim nivoom izbora?

Član 3 stav 1: Ako su izbori raspisani samo za određeno područje u okviru Republike Srbije (npr. autonomna pokrajina, grad ili opština), predizborni program može emitovati samo pružalac medijske usluge čija zona pokrivanja obuhvata područje za koje su izbori raspisani, i to pružalac medijske usluge pokrajinskog nivoa pokrivanja, ako su izborni raspisani za područje odgovarajuće autonomne pokrajine, a pružalac medijske usluge regionalnog ili lokalnog nivo pokrivanja, ako su izbori raspisani za odgovarajuću opštinu ili grad.

Da li smeju PMU da izveštavaju o toku predizborne kampanje za izbore na području koje ne obuhvata njihova zona pokrivanja?

Član 3 stav 2: Odredbom stava 1. ovog člana ne isključuje se pravo pružaoca medijske usluge da na opšti način informiše korisnike medijskih usluga o toku predizborne kampanje na području koje ne obuhvata njegova zona pokrivanja.

Koja vrsta PMU ne sme da emituje predizborni program?

Član 3 stav 3: Predizborni program ne može emitovati pružalac medijske usluge koji u svom programskom elaboratu nije predvideo da će emitovati vesti i program aktuelnosti.

Da li PMU koji u svom elaboratu nisu predvideli da će emitovati vesti i program aktuelnosti smeju da emituju političko oglašavanje?

Član 3 stav 4: Zabrana iz stava 2. ovog člana ne odnosi se na emitovanje političkog oglašavanja, osim ako je reč o pružaocu medijske usluge čiji je program specijalizovan za sadržaje namenjene deci, odnosno maloletnicima.

Na koji način treba obeležiti predizborni program?

Član 4 stav 1: Predizborni program mora biti odvojen zvukom i slikom (najavna i odjavna špica) od ostatka programa.

Da li se predizborni program obeležava samo na početku i kraju?

Član 4 stav 2: U okviru audio-vizuelne medijske usluge predizborni program tokom celog trajanja mora biti jasno označen tekstualnim obaveštenjem (npr. predizborni program, predsednički izbori i sl.), izuzev ako je reč o političkom oglašavanju.

Da li je dozvoljeno emitovati predizborni program pre ili nakon emitovanja dečije emisije?

Član 4 stav 3: Predizborni program se ne sme emitovati u toku i najmanje deset minuta pre ili nakon emitovanja dečije emisije, odnosno emisije namenjene maloletnicima.

Koja je funkcija Republičke radiodifuzne agencije?

Republička radiodifuzna agencija (u daljem tekstu: Agencija) je osnovana Zakonom o radiodifuziji („Službeni glasnik RS”, br. 42/02, 97/04, 76/05, 79/05, 62/06, 85/06, 86/06 i 41/09) kao nezavisna organizacija koja vrši javna ovlašćenja, sa ciljem obezbeđivanja uslova za efikasno sprovođenje i unapređivanje utvrđene radiodifuzne politike u Republici Srbiji na način primeren demokratskom društvu. Agencija je samostalna i funkcionalno je nezavisna od bilo kog državnog organa, kao i od svih organizacija i lica koja se bave delatnošću proizvodnje i emitovanja radio i televizijskih programa ili sa njima povezanim, sporednim ili izvedenim delatnostima.

U skladu sa Zakonom o radiodifuziji Agencija je nadležna da vrši nadzor nad primenom Zakona, izdaje dozvole za emitovanje programa na osnovu Plana raspodele radiofrekvencija, propisuje pravila koja su obavezujuća za emitere, nadzire rad emitera, obavlja poslove u oblasti radiodifuzije s ciljem zaštite maloletnika, primene propisa o autorskim i srodnim pravima i sprečavanje emitovanja programa koji sadrže informacije kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja odrećenoj rasi, veri, naciji, etničkoj grupi ili polu.

Pored svega gore navedenog Agencija je nadležna da odlučuje o predstavkama fizičkih i pravnih lica i o prigovorima emitera u vezi sa radom drugih emitera (član 8 stav 1 tačka 7 Zakona o radiodifuziji).

Ko može da podnese predstavku/prigovor u vezi sa sadržajem programa i ponašanjem emitera?

Fizička i pravna lica imaju pravo da Agenciji podnose predstavke u vezi sa sadržajem programa emitera, ako smatraju da se tim programima vređaju ili ugrožavaju njihovi lični interesi ili opšti interes (član 14 stav 1 Zakona o radiodifuziji).

Emiter može podneti Agenciji prigovor na postupanje drugog emitera usled čega trpi ili može da pretrpi štetu (član 15 stav 1 Zakona o radiodifuziji).

Kako Savet RRA postupa po podnetim predstavkama/prigovorima u vezi sa sadržajem programa i ponašanjem emitera?

Agencija po prijemu predstavke/prigovora razmatra da li je potpuna i razumljiva (uredna). Ukoliko je predstavka neuredna nalaže podnosioca predstavke/prijave da istu uredi.

Ukoliko je predstavka uredna prispelu predstavku ili prigovor Agencija odmah upućuje na izjašnjavanje emiteru.

Kako emiter mora da postupi po podnetim predstavkama/prigovorima u vezi sa sadržajem programa i ponašanjem emitera?

Emiter je dužan da se o dostavljenoj predstavci ili prigovoru izjasni u roku od 15 dana.

Ako se emiter ne izjasni ili obavesti Agenciju da je predstavka neosnovana, a Savet i pored toga smatra da je ista osnovana, Savet je dužan da preduzme odgovarajuće mere prema emiteru kao i da podnosioca predstavke uputi na koji način može pravno da zaštiti svoj interes (član 14. stav 3. i 4. Zakona o radiodifuziji).

Kakve mere može Savet da izrekne emiteru na osnovu podnete predstavke/prigovora u vezi sa sadržajem programa i ponašanjem emitera?

Savet RRA može da izrekne mere predviđene Zakonom o radiodifuziji, a to su opomena i upozorenje, kao i privremeno ili trajno oduzimanje dozvole za emitovanje programa.

Takođe odgovarajućom merom u ovom slučaju smatra se i podnošenje prekršajne ili krivične prijave, ili iniciranje odgovarajućeg postupka pred nadležnim državnim organom.

Kako napisati i podneti predstavku/prigovor u vezi sa sadržajem programa i ponašanjem emitera?

U nastavku možete da preuzmete model predstavke/prigovora koji sadrži sve potrebne elemente. Molimo da predstavka/prigovor budu čitko ispisani ili otkucani. Original predstavke/prigovora sa potpisom potrebno je dostaviti poštom na adresu Agencije.

Kontakt adresa REM:

Trg Nikole Pašića 5
11000 Beograd
Tel: 011/2028700
Faks: 011/2028745
e-mail: office@rem.rs
Obrazac prijave za preuzimanje.

Pitanja