Navigacija

Zakoni i Strategije

Ovlašćenja, prava i nadležnosti Agencija preduzima, sprovodi, ostvaruje i postupa na osnovu sledećih zakonskih propisa:

- Zakon o elektronskim medijima ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014)

- Zakon o javnim medijskim servisima ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014)

-   Zakon o javnom informisanju i medijima ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014)  

Zakona o radiodifuziji ("Sl. glasnik RS", br. 42/2002, 97/2004, 76/2005, 79/2005 - dr. zakon, 62/2006, 85/2006 i 41/2009) - prestao da važi danom stupanja na snagu Zakona o elektronskim medijima osim člana 76-94;
Zakona o elektronskim komunikacijama („Sl. glasnik RS“ br. 44/10);

Zakona o oglašavanju („Sl. glasnik RS“ br 79/05) - danom stupanja na snagu Zakona o elektronskim medijima prestaju da važe odredbe čl. 14-23 i čl. 94-98 Zakona o oglašavanju ("Službeni glasnik RS" broj 79/05);

Zakona o javnom informisanju („Sl. glasnik RS “br 43/03, 61/05, 71/09) - prestao da važi danom stupanja na snagu Zakona o javnom informisanju i medijima;

Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. list SRJ“ br. 33/97 i 31/01 i
„Sl. glasnik RS“ br. 30/10);
Zakona o autorskom i srodnim pravima („Sl. list SCG“ br. 61/04);

Zakona o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine
 („Sl. glasnik RS“ br. 46/06)
;
 

Zakona o potvrđivanju Evropske konvencije o prekograničnoj televiziji 
(„Sl. glasnik RS“ br. 42/09).

- Strategija za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje radio i televizijskog programa u Republici Srbiji ("Sl. glasnik RS", br. 52/09 i 18/12) i Odluka o izmenama strategije za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje radio i televizijskog programa u Republici Srbiji ("Sl. glasnik RS", br.18/12)

- Strategija razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji do 2016. godine ("Sl. glasnik RS", br. 75/12)

Savet Republičke radiodifuzne agencije doneo je Strategiju razvoja radiodifuzije do 2013. godine.